Algemene voorwaarden

Studio BPE te Abcoude: Studio BPE Abcoude is gevestigd in Abcoude op Hollandse kade 8 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 76889564

Artikel 1 BegrippenAlgemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van Studio BPE, welke zijn gepubliceerd op de website van Studio BPE,studiobpe.nl. Ze gelden voor bovengenoemde studio.

 1. De aanbieder, Studio BPE wordt aangeduid als Pilates HIIT en Yoga Studio.
 2. Studio BPE-lid: degene die lid is bij Studio BPE.
 3. Mat les: een groepsles in de zaal, zoals Mat les – Pilates Balance, Pilates – Power, Pilates-Energy.
 4. Reformer les: Een groepsles op de reformer machines.
 5. Privéles: Een enkele pilates les in een 1 op 1 situatie
 6. Duo les; Een enkele pilates les in een 2 op 1 situatie
 7. Website: de website van Studio BPE, studiobpe.nl.
 8. Een docent, die namens Studio BPE een pilatesles en/of een andere les of een workshop verzorgt bij Studio BPE wordt aangeduid als docent.

Artikel 2 Algemeen

 1. Ieder Studio BPE-lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van Studio BPE. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Studio BPE en een Studio BPE-lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Eventuele afwijking bij bedrijfscontracten is mogelijk.
 2. Studio BPE kan de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Via de nieuwsbrief worden leden daarover geïnformeerd. Kleine wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden van tevoren met de leden besproken.
 3. De rechten uit hoofde van het abonnement zijn strikt persoonlijk.
 4. Studio BPE behoudt zich het recht voor het totaalaantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de mat lessen, reformer lessen, privé en duo lessen en het aantal lessen en tarieven te wijzigen.
 5. Studio BPE behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van Studio BPE.
 6. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Studio BPE gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 7. De minimale leeftijd om lid te worden bij Studio BPE is 12 jaar. Voor de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar moet een ouder het inschrijfformulier medeondertekenen. 
 8. Het Nederlands recht is van toepassing

Artikel 3 Plichten en verantwoordelijkheden Studio BPE

 1. Het verzorgen van lessen gedurende de overeengekomen periode mits zie artikel 4
 2. Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers en pilatesdocenten.
 3. Studio BPE is verantwoordelijk voor het zorgen voor een veilige plek voor pilateslessen. Hieronder vallen de volgende verantwoordelijkheden.
  • Studio BPE zorgt ervoor, dat het gebouw en de faciliteiten aan de wettelijke bepalingen rondom veiligheid voldoet.
  • Studio BPE treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van de klant, maar verantwoordelijkheid ligt altijd bij de klant
  • Studio BPE onderwerpt de voorzieningen in het gebouw aan het vereiste onderhoud.
 4. Studio BPE is ervoor verantwoordelijk redelijke maatregelen te nemen om privacygevoelige data van de klant te beschermen. Door de klant verstrekte gegevens worden zonder toestemming van de klant niet aan derden ter beschikking gesteld. Tevens heeft Studio BPE een aparte privacy policy opgesteld.

Artikel 4 vakantie, ziekte, feestdagen en calamiteiten

 1. De tarieven van Studio BPE  zijn gebaseerd op 43 lesweken per jaar.
 2. De prijzen van de abonnementen van Studio BPE zijn inclusief dat de studio 8 weken per jaar gesloten is.
 3. Tijdens de schoolvakanties van scholen in de regio is Studio BPE gesloten.
 4. Uitzondering hierop is de zomervakantie. Studio BPE  kan ervoor kiezen om in de zomer voor maximaal 3 weken te sluiten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden. Voor de gesloten periode is geen lesgeld verschuldigd.
 5. Studio BPE is gesloten op de in Nederland vastgestelde feestdagen waarbij de studio BPE-lid geen compensatie zal worden gegeven.
 6. Indien een Docent door ziekte of anderen redenen geen les kan geven dan zal Studio BPE al het mogelijke in het werk stellen om voor vervangende docenten of lesuren te zorgen.
 7. Indien Studio BPE langer dan een week is gesloten dan gelden de volgende regels.
  • Indien Studio BPE op last van de overheid is gesloten om de algemene volksgezondheid te bevorderen en Studio BPE biedt online een alternatief aan voor de studio lessen dan geeft Studio BPE geen compensatie.
  • Indien Studio BPE op last van de overheid is gesloten om de algemene volksgezondheid te bevorderen en Studio BPE biedt geen alternatief aan dan worden de kosten van abonnementen voor de volgende maand verminderd naar rato van het aantal gesloten dagen.
 1. Voor sluiting van enkele dagen, of uitval van lessen van een enkele docenten wordt geen compensatie gegeven

Artikel 5 Verantwoordelijkheden, eigen risico en aansprakelijkheid van Studio BPE – lid

 1. Het Studio BPE-lid traint op eigen risico.
 2. Studio BPE-lid dient aanwijzingen van Studio BPE c.q. de pilatesdocenten en andere medewerkers op te volgen
 3. Elk Studio BPE–lid is verplicht lichamelijk en/ of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de pilatesdocent. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of therapeut. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording klant.
 4. Studio BPE–lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of per e-mail aan Studio BPE mede te delen. Studio BPE mag uitgaan van de juistheid van de verstrekte gegevens.
 5. Door een e-mailadres door te geven aan Studio BPE gaat de klant akkoord met opname op de mailinglijst
 6. Het is Studio BPE–lid niet toegestaan deel te nemen aan lessen, indien hij/zij onder invloed is van drank, drugs of verdovende medicijnen die concentratievermogen verminderen.
 7. Het is niet toegestaan om als Studio BPE- lid te roken in de studio.
 8. Studio BPE–lid heeft zijn/haar mobiele telefoon op stil staan. Zo kan de les niet worden verstoord.
 9. Studio BPE is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het Studio BPE-lid of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
 10. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door haar aan de eigendommen van Studio BPE aangerichte schade.
 11. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 6 Abonnement en betaling

 1. Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven, zullen de maandelijkse betalingen elke keer op de incasso datum van aankoop automatisch worden geïncasseerd.
 2. De betaling voor de rittenkaart kunnen per bank worden voldaan. U kunt uitsluitend deelnemen aan een les, wanneer u het lesgeld vooraf heeft betaald.
 3. Het studio BPE-lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere bedragen.
 4. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde bedragen door Studio BPE om welke reden dan ook (bijvoorbeeld stornering of onvoldoende saldo), kan bij de tweede herinneringsmail 5 euro in rekening gebracht worden.
 5. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde bedragen door Studio BPE om welke reden dan ook (bijvoorbeeld stornering of onvoldoende saldo), wordt er 4 weken lang iedere week een herinneringsmail gestuurd. Wanneer er na deze herinneringen geen betaling volgt, wordt u na een maand aangemeld bij het incassobureau, waarbij 40 euro extra kosten in rekening wordt gebracht.
 6. Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim. Alle hiermee gepaard gaande kosten worden op het lid verhaald conform de toepasselijke wetgeving. Studio BPE is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering ter incasso uit handen te gegeven. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle verschuldigde bedragen, alsmede alle toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle op de invordering vallende kosten en rente ineens te voldoen.
 7. Afwezigheid van het Studio BPE-lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het inschrijfgeld of het abonnementsgeld.
 8. Studio BPE behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks in januari te indexeren.
 9. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 10. Bij her-inschrijving dient, indien van toepassing, opnieuw het inschrijfgeld te worden betaald.
 11. Studio BPE hanteert een standaard bedrijfskorting van 10 procent voor de werknemers van bedrijven waarmee Studio BPE een samenwerking heeft. De voorwaarden hiervan worden per bedrijf vastgelegd en kunnen worden opgevraagd via een mail naar info@studiobpe.nl
 12. De prijzen voor de introductieaanbieding, abonnementen en strippenkaart staan vast en zijn niet onderhandelbaar
 13. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 7 Looptijd en uitschrijving

 1. Het Studio BPE-abonnement wordt aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement.
 2. Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement op elk moment worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 incassomaand.
 3. Een contract kan alleen door uitschrijving worden beëindigd middels een formulier in de studio of een mail naar info@studiobpe.nl
 4. Bij verhuizing kan op vertoon van bewijs het abonnement eindigen voor het verstrijken van de minimale looptijd. Dit is alleen mogelijk binnen een straal van 20 km is van het nieuwe adres.
 5. Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door.
 6. Een abonnement kan worden beëindigd op basis van een medische verklaring.
 7. De strippenkaart (10 credits) is 3 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd.

Artikel 8 Kleding, schoenen en handdoek

 1. Het dragen van sportkleding & sokken is verplicht.
 2. Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.

Artikel 9 Kinderen en huisdieren

 1. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot Studio BPE, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de studio is voor eigen risico.
 2. Huisdieren zijn bij Studio BPE verboden.

  Artikel 10 Mat lessen en reformer lessen

  1. Voor het gebruik van de mat en reformer lessen wordt een afspraak gemaakt in de agenda.
  2. Het Studio BPE-lid dient ieder apparaat en matje schoon achter te laten.
  3. Tijdens bepaalde lessen mag geen gebruik worden gemaakt van de reformer apparaten.

  Artikel 11 Introductie aanbieding

  1. Studio BPE maakt gebruik van een Introductie aanbieding om kennis te maken met het concept. Op een Studio BPE-introductie aanbieding staat altijd de waarde en uiterlijke inleverdatum vermeld.
  2. Per persoon mag er gebruik worden gemaakt van 1 introductie aanbieding. Een introductie aanbieding mag niet worden gebruikt in combinatie met een eventuele andere actie van Studio BPE
  3. Door deelname aan een introductie aanbieding gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

  Artikel 12 Abonnement & Strippenkaart

  1. Bij ieder abonnement staat omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van de mat lessen, reformer lessen, privé en duo lessen.
  2. Bij een strippenkaart (10 credits) kunnen in totaal 10 lessen (mat lessen, reformer lessen, privélessen en/of duo lessen) worden gevolgd. De strippenkaart (10 credits) is vanaf 3 maanden geldig. Lessen die niet zijn genoten in de periode van 3 maanden komen automatisch te vervallen.

  Artikel 13 Afspraken, afzeggen, annuleren en verzetten

  1. Bij Studio BPE sport u op afspraak. Inplannen, afzeggen en verzetten kan online via de website, app, telefonisch of in de studio.
  2. Wanneer een annulering 24 uur voor aanvang van de les geschiedt, is het mogelijk de les te verplaatsen. Dit houdt in, dat de les kosteloos op een ander moment, binnen de 3 maanden geldigheid van de strippenkaart ingehaald kan worden.
  3. Op annuleringen korter dan 24 uur voor aanvang van de les, wordt de les afgeschreven en kan Studio BPE–lid niet op een ander moment inhalen
  4. Als u een reserveplaats heeft gereserveerd, ontvangt u een e-mail en een push bericht als u wordt ingeschreven in de les.
  5. Studio BPE heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen
  6. Studio BPE heeft het recht zonder opgave van reden lessen en andere activiteiten te annuleren

  Artikel 14 Zwangerschap

  1. Studio BPE is geschikt voor iedereen die zich lichamelijk goed genoeg voelt om de oefeningen van Studio BPE uit te kunnen voeren. Studio BPE heeft speciale bewegingsprogramma’s voor vrouwen die zwanger zijn. Wij adviseren u om vooraf even contact op te nemen met uw huisarts en/of met uw verloskundige/gynaecoloog, om te zien of ook zij geen bezwaren hebben.
  2. Bij zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door.